POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniższe informacje przekazujemy Panu/Pani w celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych w Prolicht Reklama Sp. z o.o. .zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prolicht Reklama Sp. z o.o. z siedzibą w Ozimku przy ul. Dworcowej 1.

Dane Kontaktowe:
– e-mail: odo@prolicht.com
– numer telefonu: 77 400 22 00 (sekretariat), 77 400 22 83 (spec. Ds. .Ochrony Danych Osobowych) – adres do korespondencji: Prolicht Reklama Sp. z o.o. ul. Dworcowa 1, 46-040 Ozimek.

2. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Prolicht Reklama sp. z o.o. przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji poszczególnych działań, w następujących celach:

a) obsługa przesyłanych wiadomości

Nawiązanie z nami kontaktu wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych:
– w celu obsługi nadesłanej wiadomości oraz udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie,
– podstawą prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest art. 6 pkt. 1 lit. f) RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora, jakim jest odpowiedź na zapytania klientów/ kontrahentów, utrzymanie kontaktu przed zawarciem współpracy,
– podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwi obsługę Pana/Pani zapytania oraz udzielenie odpowiedzi przez Administratora na przesłaną wiadomość.

b) nawiązanie współpracy

Nawiązanie z nami współpracy wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych:

– w celu zawarcia umowy, realizacji złożonego zamówienia, wysyłki towaru, wystawienia faktury, obsługi reklamacji, dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Polityka prywatności

– podstawną prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest:
art. 6 pkt. 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi,
art. 6 pkt. 1 lit. c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (np. wystawienia faktury),
art. 6 pkt. 1 lit. f) – prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, który polega na ochronie jego praw w momencie dochodzenia ewentualnych roszczeń.
– podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, przyjęcia Pana/Pani zamówienia, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości jego realizacji.

c) rekrutacja

Złożenie aplikacji (CV) wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych: – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji,
– podstawą prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest art. 6 pkt. 1 lit. a) RODO – dobrowolna zgoda kandydata,
– podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż będzie to niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Długość tego okresu zależy od rodzaju usługi oraz celu przetwarzania:

a) dane osobowe zebrane w celu obsługi zapytań będą przetwarzane do momentu zakończenia korespondencji związanej z przesłanym zapytaniem i zamknięcia zgłoszenia,

b) dane osobowe zebrane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora będą przetwarzane przez okres obowiązywania niniejszej umowy oraz:
– do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy,
– do czasu wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego związanego z prawem podatkowym oraz na potrzeby rachunkowości (maksymalnie 6 lat od momentu wystawienia faktury).

c) Dane osobowe zebrane w celu przeprowadzenia rekrutacji będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub za zgodą kandydatów w okresie 60 dni od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

5. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:
Polityka prywatności

a) prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, a przede wszystkim o celach i podstawach prawnych tego przetwarzania, zakresie danych, podmiotach, którym dane są przekazywane oraz okresach przetwarzania,

b) prawo dostępu do swoich danych, czyli uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy Pana/Pani dane są przetwarzane, informacji o tym przetwarzaniu oraz kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,

c) prawo do sprostowania danych, czyli poprawienia / uzupełnienia danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,

d) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) jeżeli przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizacji żadnego z celów przetwarzania,

e) prawo do ograniczenia przetwarzania,

f) prawo do przenoszenia danych, czyli możliwość uzyskania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, które zostały dostarczone w związku z realizacją umowy lub na podstawie zgody, w formie elektronicznej, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego. Możliwe jest także przesłanie tych danych bezpośrednio do innego podmiotu wskazanego przez Pana/Panią, jeżeli istnieją w tym zakresie techniczne możliwości.

g) prawo do sprzeciwu, co oznacza, że ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a sprzeciw ten zostanie rozpatrzony przez Administratora.

W przypadku wystąpienia przez Pana/Panią z żądaniem związanym z realizacją powyższych uprawnień, Administrator spełni to żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od otrzymania niniejszego żądania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie uznania, że Pana/Pani dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

6. ODBIORCY DANYCH

Pana/Pani dane osobowe Administrator może przekazywać do podmiotów lub organów zewnętrznych, a w szczególności:

a) podmiotom, które są upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

b) podmiotom przetwarzającym, które wykonują określone usługi w imieniu Administratora i na jego wyraźne polecenie (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi hostingowe, usługi prawne, operatorzy płatności, kurierzy, podmioty zajmujące się windykacją roszczeń oraz inni dostawcy zaopatrujący Administratora, umożliwiający realizację usług w ramach zawartej z Panem/Panią umowy),

c) innym niezależnym odbiorcom z grupy kapitałowej Administratora, partnerom handlowym oraz innym upoważnionym przez Pana/Panią odbiorcom.
Polityka prywatności

Firma ProLicht opracowuje i produkuje rozwiązania dla projektów typu signware – na całym świecie. W swoich działaniach opieramy się na nowoczesnych standardach i innowacjach technologicznych – z wysokim stopniem indywidualnego zaangażowania. Przekonajcie się Państwo już dzisiaj, że przyszłość zaczyna się od decyzji, które podejmujemy tu i teraz.

dowiedzieć się więcej